Képzési programok

Angol - informatika program

A speciális angol program szerint haladó diákoknak az elnyújtott, játékos szakasz az alsó tagozaton lehetővé teszi a szókincsfejlesztés megfelelő  megalapozását, továbbá megfelelő motivációt nyújt a nyelvi és kulturális környezet megismerését és lehetővé teszi a nyelvi kompetenciák, tanulási stratégiák, a későbbi tudatos nyelvelsajátítás és nyelvhasználat megfelelő megalapozását. 2. osztályban kezdik tanulni az angolt a programban részt vevő gyerekek heti 2 órában majd 4. osztályban ez 3-ra nő, illetve a felső tagozatban heti 4 óra áll rendelkezésre.
A 6 év során lehetővé válik, hogy tanulmányaikat egy komplex vizsgával zárják, mely folyamán számot adnak tudásukról valamennyi készség (skill) területén, egyben rutint is szerezhetnek az államilag elismert, akkreditált nyelvvizsgákra, melyet a megfelelő szintet elérő tanulók sikeresen próbálják meg évről évre.
Az angol program szerint haladó tanulók tankönyveik segítségével bővebb betekintést kapnak az angol anyanyelvű országok kultúrájába. A görög Larissa városában található testvérosztályunk, akikkel 2 éve levelezünk angolul, ezzel is segítve a nyelvhasználat fejlődését.
 A digitális kompetencia fejlesztésére számos lehetőség van az angol órákon, hiszen gyakran  használjuk az interaktív tananyagot, ill. a számítógépeket.
Részt veszünk országos versenyeken is, ahol folyamatosan szép eredményeket érünk el.
A megyei angol szépkiejtési versenyen kiválóan szerepelnek diákjaink, melyet egy nagyon nívós iskolai forduló előz meg immár 4 éve.
Az angol programon végzett diákjaink  nagy része, nyelvtagozatos középiskolában folytatja tanulmányait, ahol kiválóan hasznosítják az itt szerzett ismereteket . A minőségileg és mennyiségileg is több „input”, a 6 év folyamán és a folyamatos gyakorlás eredményezi, hogy tanulóink a középiskola első évében nagyobb figyelmet fordíthatnak a második idegen nyelv tanulására, hiszen a programunkon olyan alapokat kapnak angolból, ami lehetővé teszi ezt.
Célunk, hogy nyelvtanulóink korszerű, jól használható nyelvtudást kapjanak az óraszámok függvényében, az általános iskolának maximálisan elvárható szintjén. BIZTOS alapkészségek kialakítására törekszünk, amellyel megalapozzuk továbbfejlődésüket, segítve a további önálló vagy szervezett nyelvtanulásban való sikeres részvételüket és a későbbi munkavállalásukat.
Az informatika program szerint tanuló gyerekek a nyolcadik osztály végére, rendelkeznek az ECDL vizsgarendszerhez szükséges ismeretekkel.
Számítógépes alapismeretek, online alapismeretek, szövegszerkesztés, képszerkesztés, web- szerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció modulokból sikeres vizsgákat tesznek.
Kiemelkedő eredményeket érnek el országos informatikai versenyeken, alkalmazói ismereteik és kreativitásuk segítségével.
Célunk továbbá, a szakirányú középiskolákba való sikeres felvétel.


Német nemzetiségi program

Iskolánkban az 1996-1997-es tanév óta folyik német nemzetiségi nyelvoktatás. Azok a tanulók, akik ezt a képzési programot választják, elso osztálytól tanulhatják a német nyelvet, heti öt órában. Az elso évfolyamban bábjáték (Kaspertheater) keretében, játékos formában ismerkednek a német nyelvvel és kultúrával, majd második osztálytól kezdik az írás-olvasás tanulását is.
Nyolcadik osztályra legjobbjaink elérik az alapfokú nyelvvizsga szintjét. A 2003-2004-es tanévben nyolc fo, 2004-2005-ös tanévben 8 fo, a 2005-2006-os tanévben hat fo, a 2006-2007-es tanévben 10 fo, a 2007-2008-as tanévben 28 fo tett alapfokú nyelvvizsgát. Minden tanévben részt veszünk az országos német nyelvu tanulmányi versenyen, ahol tanulóink szép eredményeket érnek el. A nemzetiségi nyelvoktató programban, nemcsak a nyelv tanításával, hanem a nemzetiségi kultúra ápolásával is foglalkozunk. Múzeumlátogatásokat, múzeumi órákat szervezünk a veszprémi Laczkó Dezso Múzeum idevonatkozó kiállításaira.
2004 óta német nemzetiségi tánccsoport muködik iskolánkban, amely rendszeresen részt vesz a város és a megye kulturális rendezvényein és egyre szélesebb körben válik népszeruvé. A 2007-2008-as tanévben jártak Németországban (Traunstein) , nyáron felléptek Balatonfüreden és Csopakon is.
Felkészítjük diákjainkat a Városlodi Német Nemzetiségi 'Ki Mit Tud'-ra, ahol a közelmúltban néptánc, vers és próza kategóriában értünk el dobogós helyezést.
2004-tol a tagozat saját kulturális seregszemlét is rendez: 'Területi vers- és prózamondó verseny' címmel, melyen a környezo iskolák diákjai is részt vesznek.
A német nemzetiségi nyelvoktatásban részesült és végzett tanulónk nagy része, nyelvtagozatos középiskolában folytatja tanulmányait, ahol jól hasznosítják az itt tanultakat.


Rajz és vizális kultúra program

Tantárgyunk látni és láttatni tanít. Átfogó szakmai célja, a tanulók látáskultúrájának megalapozása. Feladata vizuális megismerõ, befogadó, alkotó képességeik fejlesztése, a kommunikáció köznapi, mûvészi, mûszaki és tudományos módjainak, a közlés és kifejezés képi formáinak megismertetése. A tantárgy különösen a látvány mélyebb tartalmának, jelentésének, esztétikai üzenetének megértéséhez járul hozzá. Lehetõvé teszi a gyermekek számára a látható, tapintható tárgyi valóságban, a képi világában való eligazodást és személyes alkotói utak bejárására bátorít. Fejleszti képi-plasztikai ábrázoló, kifejezõ, közlõ, alakító, konstruáló képességeiket; a gondolatban és érzelmekben gazdag tevékenységek által a világ érzéki-tapasztalati birtokbavételére nevel, feladata a látás és a kéz intelligenciájának kimûvelése. A térszemlélet, a forma-, szín- dinamikai és szerkezeti érzék, az anyagismeret képességei a tantárgy fejlesztõ hatására emelkednek magasabb szintre. A megsokszorozódott vizuális hatások, technikai információk korában a tantárgy újszerû célja az információk közti szelekció, a tanulók kritikus befogadási képességének megalapozása. Az általános nevelési célokhoz a kreativitás, a problémafelismerõ és -megoldó képesség, a képzelet, a képi gondolkodás, az ízlés, a nyitottság, az empátia, az érzelmi élet gazdagításával járul hozzá. A mûvészeti nevelés értékközvetítõ, értékteremtõ, egyben személyiségformáló szerepet tölt be, jelentõsen hozzájárul a kultúra értékeit becsül, környezettudatos magatartás formálásához.


Amit iskolánk biztosítani tud a sajátos nevelési igényû tanulók számára

Fejlesztőpedagógiai munka
A fejlesztőpedagógiai programot iskolánk a 2001-2002. tanévtől indította az alsós évfolyamokon.  Fejlesztőpedagógus, és két tantárgyi fejlesztő tanítónő foglalkozik a tanulási nehézségekkel küzdő, valamint a sajátos nevelési igényű tanulókkal. Főként a kapott szakvélemények alapján végzik munkájukat. Az olvasás, írás, számolás terén előforduló bizonyos típushibák a tanulási képességeket meghatározó pszichikus funkciók meglétének hiányosságaival hozhatók összefüggésbe. Ezek korai felismerésével és célzott fejlesztésével jó eredmények érhetők el. Fontosnak tartjuk, hogy munkánk során a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek alapkészségei oly mértékben fejlődjenek, hogy ez az iskolai teljesítményeikben is javulást eredményezzen. Foglalkozásaink a délelőtti tanítási rendbe beépítve kiscsoportban vagy egyénileg zajlanak. Egyénre szabott fejlesztési tervvel, speciális módszerekkel, az erre a célra berendezett fejlesztő játékokkal és taneszközökkel felszerelt helyiségekben végezzük munkánkat. A 2006-2007. tanévtől a felső tagozaton is egy teljes állású fejlesztőpedagógus, folytatja az alsó tagozaton megkezdett fejlesztő munkát. Mivel ezeken az évfolyamokon a tananyag mennyisége és nehézsége nő, ezért főként tantárgyi fejlesztés folyik. Kiegészítve memória fejlesztéssel, szókincsbővítéssel, a szövegértés fejlesztésével. Legtöbb esetben a fő cél a gyengébb képességű tanulók minimum szintre juttatása, az évismétlés elkerülése, a tananyag gyakoroltatása, jobb megértése. Erre az általunk biztosított egyéni illetve kiscsoportos foglalkozások eredményesnek bizonyulnak.

Tanulásban akadályozott tanulóink osztályai
Iskolánkban három tanulócsoportot hoztunk létre (egy alsó tagozatos és két felső tagozatos összevont osztály) a szakértői bizottságok szakvéleményével ide irányított tanulóink ellátására. Három gyógypedagógus vezeti az osztályokat és pedagógiai asszisztens is segíti munkájukat. Speciális gyógypedagógiai módszerekkel, az egyéni képességek, készségek figyelembevételével folyik az oktatás. Nincs vándorlás a tantermekbe, a gyógypedagógus tanáraink alkalmazkodnak tanulóink egyéni haladási tempójához. Felső tagozaton tanított tantárgyaink többnyire megegyeznek a normál tagozat tárgyival kivéve: nyelvoktatás nincs és a természetismeret tantárgyba beépülnek a fizikai, kémiai alapismeretek. Az új kerettanterv ebben változást hoz. A sokoldalú, tapasztalaton alapuló oktatás érdekében tanulócsoportjaink gyakran látogatják városunk intézményit. A könyvtárak, az Arborétum, a múzeumok látogatása rendszeresen szerepel programjaikban. A többségi osztályok számára meghirdetett programokba lehetőség szerint bekapcsolódunk. Délután a napköziben nagy odafigyeléssel irányítjuk az önálló munkát. A nevelők szabadidőben sokat játszanak, kirándulnak, kézműves foglalkozásokat terveznek tanulóink számára.
 
Tanulást segítő speciális fejlesztő eljárások:

Szurdopedagógiai fejlesztés
A szurdopedagógus az a gyógypedagógus, aki a siket, hallássérült tanulók oktatását, fejlesztését végzi.  Az integráció követendő példáját láthattuk, amikor az osztálytársak, tanárok, szülők és a súlyosan halláskárosodott gyermek együttműködése következtében a tanulási nehézségeket sikeresen leküzdötték.  A gyermek már középiskolai tanulmányait folytatja. 

Sindelar Tréningprogram
Ez a fejlesztő eljárás a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók számára nyújt segítséget. A program használatára kiképzett gyógypedagógus szakember először a résztvevő tanuló részképesség gyengeségét diagnosztizálja, majd egyénre szabott fejlesztési programot dolgoz ki (fejesztendő területek pl.: emlékezet, figyelem, téri orientáció). A fejlesztések egyéni keretek között naponta 10 percig tartanak, órák előtt zajlanak. Az eredményes fejlesztéshez szükséges a pedagógus, a szülő, a tanuló aktív együttműködése.
 

Jelenlévők

Jelenleg 51 vendég olvas minket.
       

Statisztika

Ma:8
e hónapban:3590
összesen:674375
látogatónk volt 2007. augusztus 31-e óta!

Visszaszámláló

A nyári szünetig még
van hátra!

Naptár

2018 Április
HK SzCs P Sz V
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Ma (2018. április 20., péntek) Tivadar napja van, holnap Konrád és Zelmira ünnepli a névnapját.